Aktualności

Czerwiec 2007
Przeprowadzony przez prestiżową firmę certyfikacyjną Germanischer Lloyd- Baltic Sea GMBH audit, wykazał, że wdrożony przez nas System Zarządzania Jakością, spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.


Praca w Ram Wist

Sprawdź oferty pracy
w naszym zespole

 

 

Oferta w zasięgu ręki


Studio graficzne
Formy fleksodrukowe do zadruku
  wszystkich rodzajów opakowań:
- Etykiet
- Etykiet termokurczliwych
   typu sleeve
- Opakowań foliowych
- Opakowań z tektury falistej
- Fotopolimerowe formy
   typograficzne
*Nowość!
- Fotopolimerowe formy do
   lakierowania wybiórczego
   dla offsetu, w technologii cyfrowej


 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2012/1.5
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/1.5

Dotyczy projektu:

pn.”Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. ”RAM-WIST” Spółka jawna Marek i Roman Rowiccy w Wołominie poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji, montażu i kontroli jakości fotopolimerowych form fleksodrukowych”

MJWPU.420-36/10

Regionalny Operacyjny Województwa Mazowieckiego, działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorstw”

Zamawiający:

P.P.H.U. „RAM-WIST”
Spółka Jawna Marek i Roman Rowiccy

Adres
ul. Łukasiewicza 2C
05-200 Wołomin

Tel: + 48 22 776 06 90
Fax: + 48 22 776 46 60
e-mail: roman.rowicki@ramwist.com.pl

NIP: 125-00-25-852
REGON: 010605416

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 03.09.2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Termin realizacji projektu: 2012-2013


I. Zamawiający:

P.P.H.U. „RAM-WIST”
Spółka Jawna Marek i Roman Rowiccy

II. Przedmiot zamówienia:

Maszyna montażowo-przeddrukowa

Minimalne parametry techniczne:

kropkakonstrukcja cylindrowa,
kropkamax szerokość cylindra 102.4˝ / 2600mm,v
kropkamax długość arkusza 72˝ / 1830mm,
kropkakomputerowy system kontroli jakości,
kropkazdalna diagnostyka,
kropkatechnika montażu w oparciu o mikropunkty

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych i nie dopuszcza możliwości realizowania poszczególnych części przez różnych wykonawców.

III. Termin realizacji zamówienia:

Do 02.2013

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź osobiście do siedziby firmy na adres:

P.P.H.U. „RAM-WIST”
Spółka Jawna Marek i Roman Rowiccy
ul. Łukasiewicza 2C
05-200 Wołomin

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
roman.rowicki@ramwist.com.pl

z dopiskiem:

Oferta dotyczy projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.5. „Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. ”RAM-WIST” Spółka jawna Marek i Roman Rowiccy w Wołominie poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji, montażu i kontroli jakości fotopolimerowych form fleksodrukowych” MJWPU.420-430/11

V. Termin składania ofert:

26.10.2012

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu wszystkich ofert. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi zwycięzcę pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego nadeszło zgłoszenie oferty.

VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

kropkaCena 100%

VII. Charakterystyka oferty:

Oferta powinna:

kropkaPosiadać datę
kropkaByć ważna minimum 2 miesiące,
kropkaZawierać całkowite koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia